Upozornění na změnu vyšetření na DKK

13.02.2013

Vyšetření na DKK (dysplazie kyčelního kloubu) se může provést u velkých a gigantických plemen nejdříve v 18. měsíci věku

               Požadavky FCI na oficiální vyšetřování dysplazie kyčelního kloubu

Na základě poznámek ze semináře FCI o dysplazii kyčelního kloubu konaného v Kodani, 
Dánsko, 18. března 2006


1. Správa, identifikace a postup

a) Nejnižší věk pro oficiální rentgen je u většiny plemen psů jeden (1) rok a 18 měsíců u velkých a obřích plemen.

b) Pes je identifikován pomocí uznávaného trvalého systému, s využitím mikročipu. Čitelné tetování je přípustné v zemích, v nichž je tetování povoleným identifikačním znakem psů.
c) Majitel musí písemně potvrdit a podepsat, že:
   1.  pes, který je rentgenologicky vyšetřován, je ten, který je uveden v průkazu původu;
   2. podle jeho/jejích nejlepších znalostí pes nepodstoupil žádný chirurgický zákrok, jehož cílem bylo zlepšení          vývoje kyčelního kloubu;

   3. uděluje souhlas s tím, že pokud to nebude v rozporu se zákony, bude rentgenový snímek uložen u národní        kynologické instituce (kynologického klubu nebo hodnotící komise). Jestliže budou zachovány národní a            mezinárodní směrnice o ukládání dat a ochraně osobních údajů a soukromí, mohou být výsledky využity ke        statistickým a vědeckým účelům. FCI doporučuje centralizované uložení rentgenových snímků nebo jejich          ověřených kopií (nebo digitálních obrazů) po dobu nejméně 5 let.

d) Veterinář by měl písemně potvrdit a podepsat, že zkontroloval a ověřil identifikaci psa, která je uvedena v průkazu původu.
e) Všem psům by měla být podána odpovídající dávka sedativa nebo anestetika, která zajistí naprosté uvolnění svalů během rentgenového vyšetření. FCI doporučuje, aby ve formuláři byla zaznamenána hmotnost psa, druh léku (aktivní látka) a jeho dávka.
f) Jako minimální identifikační znak rentgenových snímků musí být uvedeno identifikační číslo psa (mikročipu nebo tetování nebo registrační číslo), datum narození, datum pořízení snímků, identifikační údaje veterináře, resp. kliniky a poznámky pro pravou, resp. levou stranu. Tyto údaje musí být trvale zapsány na rentgenovém snímku před jeho vyvoláním (fotografická značka) a nesmějí být před vyvoláním odstraněny.
g) Technická kvalita RTG-snímku musí umožnit správné vyhodnocení kyčelního kloubu. Nekvalitní RTG-snímky musí být hodnotící komisí odmítnuty, s výjimko případů, kdy komise neočekává, že by se hodnocení lepším umístěním psa nebo lepší kvalitou RTG-snímku změnilo, například u psů s vážnou dysplazií.
h) Bude-li využit digitální RTG (preferován bude formát DICOM 3), budou požadavky na identifikační údaje shodné s požadavky na klasické RTG-snímky (viz bod f). Národní hodnoticí komise si může vyžádat snímky ve vysokém rozlišení, které zobrazují klouby v původní velikosti.
i) Standardní hodnocení bude provedeno na základě nejméně jednoho RTG-snímku v poloze č. 1. Doplňující RTG-snímek s roztaženými koleními klouby (poloha č. 2) je možno použít k optimalizaci hodnocení. Optimální pozice jsou popsány a zobrazeny v příloze.
j) RTG-snímky by měl posoudit a vyhodnotit veterinář-specialista, který je schválen národním kynologickým klubem, resp. klubem chovatelů, v němž je pes registrován.


2. Postup při odvolání

k) Každý člen nebo smluvní partner by měl poskytnout odvolací proceduru na národní úrovni. Odvolat se může majitel psa. Odvolání nemůže projednávat hodnoticí komise, která prováděl prvotní hodnocení psa.

l) Rozhodnutí o odvolání musí být provedeno podle RTG-snímků pro první hodnocení.
m) Majitel může předložit, resp. odvolací komise, může požadovat doplňující snímky (včetně polohy č. 2) 

n) RTG-snímky by měly být vyhodnocovány se stejnou vahou, s výjimkou psů, kteří mají volné/uvolněné kyčelní 
klouby, v jejichž případě FCI nařizuje, aby hodnocení bylo založeno na sadě dokládající vyšší míru uvolnění kloubů.
o) Rozhodnutí odvolacího procesu je konečné.

3. Mezinárodní standardizace
p) FCI doporučuje, aby všichni členové, smluvní partneři a orgány organizující programy vyšetření usnadnili účast svých členů hodnoticích komisí na oficiálním programu FCI pro sjednocení vyšetřování dysplazie kyčelního kloubu.


Zdroje:

Dostupné na: ČMKU - Dokumenty - Předpisy a řády ČMKU - Řády FCI - Požadavky FCI na oficiální vyhodnocení HD <https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152>

Originál zprávy na webu fci.be <file:///C:/Users/user/Downloads/SCI-REG-DYS-HAN-DIR-en%20(3).pdf>