Zápisní řád od 1.4.2021

Zápisní řád platí pro všechna,plemena v Klubu zastoupená. Chov je řízen v souladu s chov. řádem FCI a zápisním řádem ČMKU platným od 1.4.2021.

Pojmy

1. Chovatelem CMKU je osoba, která vlastní cháněný název chovatelské stanice ČMKU.
2. Majitelem je osoba, která vlastní daného jedince a je uvedená v jeho průkazu původu, v případě spolumajitelství, je za majitele považována ta osoba, která je v PP uvedena jako první.
3. Chovem se rozuí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace.

Zařazení do chovu
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní (tj. s průkazem původu) jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazeni do chovu:

a) věková hranice pro první použití v chovu dle CHŘ ČMKU
b) bonitace (vyhodnocení exteriérových vlastností, případně povahových) dle CHŘ ČMKU
c) vyhodnoceni DKK, případně i DLK. RTG lze provádět od 18. měsíců. Z chovu se vylučují jedinci s vyhodnocením DKK 4 ( i jednostranně).
d) Chovná fena smí mít jen jeden vrh v kalendářním roce, a to i v případě, že porodí pouze jedno štěně (živé či mrtvé). Výjimku může udělit klub ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře.
2. Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění, nebo zakrytí jakékoliv anatomické, nebo exteriérové vady, jakož i jedinci ve špatném zdravotním stavu či kondici, a rovněž agresivní jedinci.
3. Z chovu se vylučují jedinci už chovní, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami. 

V odkazu níže naleznete podrobně upravené sjednocené podmínky chovnosti pro plemeno Středoasijský pastevecký pes platné od 1. 5. 2019 - Dohoda zde.

V odkazu níže jsou uvedené nové podmínky pro uchovnění a použití do chovu pro plemeno Cane corso v klubu KMDPP s platností od 12. 6. 2019 - Podmínky zde.

Volba psa
1. Majitel feny si krycího psa vybírá sám, nebo se může obrátit na poradce chovu (dále jen "PCH") pro příslušné plemeno a ten mu vhodné krycí psy doporučí. Při nevhodném navrhovaném spojení může PCH plánované krytí zamítnout.
2. Majitel krycího psa má právo bez udání důvodu odmítnout nakrytí feny.

Krycí list
1. Vystaveni krycího listu se provádí na základě písemné žádosti chovatele příslušnému PCH, výjimečně (v případě nedůvěry, neshody, ..... s PCH) předseda, nejméně 14 dní před předpokládaným hárání feny.
2. Platnost vystaveného krycího listu je neomezená (na každé krytí se žádá o vystavení nového KL).
3. Na základě vyplněného krycího listu zažádá PCH plemennou knihu o přidělení zápisových čísel pro daný vrh.  Veškeré dokumenty se zasílají společně doporučeným dopisem PCH.

Krytí
1. Krytí feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.
2.Kryti feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně neprodukovali přirozeným způsobem. Inseminace musí být na krycím listu potvrzena veterinárním lékařem. Výjimku  může povolit P ČMKU.
3. Náhrada za krytí je věcí dohody mezi majitelem psa a majitelem feny. Dohoda musí být sepsána písemně na krycím listu.  Eventuální spory mezi majiteli psa a feny řeší soud.
4. Klub může na požádání majitele psa pozastavit chovnost feny do doby, než bude náhrada za krytí vyrovnána.
5. Majitel feny je povinen do 7 kalendářních dnů od posledního krytí zaslat příslušnému PCH hlášení o krytí.
6. Klub je povinen provádět kontroly chovu na základě předpisů ČMKU. Kontrola vrhu může být po dohodě s PCH provedena veterinárním lékařem v průběhu tetování/čipování zvířat. Ty provádí PCH příslušného plemene, nebo jím pověřený člen KMDPP od 42. dne věku štěňat výhradně v místě odchovu. Odběr štěňat nejdříve ve věku 50 dní.
7. Zpráva z kontroly vrhu obsahuje: 
a) stav vrhu a matky
b) předměty vztahující se k chovu v CHS
c) správnost zadaných čipů nebo tetovacích čísel
d) případné zjevné zdravotní problémy (kýla, lom ocásku, kožní onemocnění, .....) 
e) celkové hodnocení
8. V případě pochybnosti o identitě vrhu je možno nařídit krevní zkoušku identity. V tomto případě může kontrolující odmítnout zápis vrhu. V případě nesouhlasu s krevní zkouškou bude případ předán k vyřešení příslušnému orgánu CMKU. Bude-li potvrzena správnost identity v§ech štěňat ve vrhu, hradí náklady klub a průkazy původu budou vystaveny.
V opačném případě hradí veškeré náklady na krevní zkoušku chovatel a průkazy původu nebudou vystaveny.
9. Vrh musí být hlášen celý najednou, dodatečné hlášení je nepřípustné. Rovněž tak vrh musí být otetován najednou. Došlo-li od přidělení tetovacích čísel k úhynu štěňat, uvede se úhyn do zprávy o kontrole vrhu.
l0. Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jméno sestává z jednoho, maximálně dvou slov. První vrh každého plemene začíná písmenem A, další následují podle abecedního sledu. Písmena s háčkem, Q a X lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady se začíná znovu od písmene A.

Zápis importovaných jedinců
Zápis importovaných jedinců z členských států FCI, se řídí řády ČMKU. Dovezený jedinec dostane evidenční číslo, které PK vyznačí na originálu zahraničního průkazu původu. Průkaz původu dovezeného jedince musí být označen zahraniční plemennou knihou jako vývozní a o přeregistraci žádá osoba jmenovaná v tomto průkazu původu jako majitel.

Vývoz jedinců 
Průkaz původu vyváženého jedince soukromým osobám mimo území ČR musí mít pro registraci u PK v zahraničí vývozní průkaz původu ČMKU - EXPORT PEDIGREE.(jinak jedinec nebude v zahraničí zaregistrován).Žádost o EXPORT PEDIGREE se zasílá na adresu: ČMKU, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7Nákup, prodej, nebo vývoz a dovoz psů prostřednictvím obchodních organizací je v rozporu s předpisy FCI a ČMKU a je zcela nepřípustný.

Přestupky
1. Cílená produkce štěňat bez průkazu původu, nebo podpora této produkce jsou v rozporu s CHŘ ČMKU. Takto prokázané jednání bude posuzováno jako přestupek s následkem zákazu chovu v KMDPP po dobu dvou let a nahlášení na ČMKU.

BONITAČNÍ ŘÁD - KMDPP

Bonitace
1. Bonitace se mohou zúčastnit feny a psi s platným průkazem původu:

a) plemeno shar-pei od věku l2 měsíců
b) ostatní plemena od věku 18 měsíců.

2. K chovu (krytí) smí být použiti jedinci minimálního stáří 15 měsíců u malých plemen (do 50 cm kohoutkové výšky uváděné standardem) a 18 měsíců u velkých plemen.
3. Bonitaci provádí rozhodčí FCI s aprobací pro dané plemeno za přítomnosti PCH příslušného plemene a určeného člena na formuláře (bonitační karty) KMDPP.
4. Výsledek bonitace potvrdí posuzovatel zápisem na bonitačních kartáchchovný - nechovný. Bonitaci svým podpisem potvrdí příslušný PCH, nebo zastupující člen.
5. Do průkazu původu zapíše posuzovatel datum, místo konáni, výsledek bonitace.
6. U některých plemen je součástí `nebo je přípustná dle zájemců z řad daného plemene) zkouška povahy v souladu s CHR ČMKU. Pes musí být ovladatelný majitelem a dobře socializovaný.
7. Originál bonitační karty si ponechá majitel jedince. První kopii zašle jednatelce.Druhou kopii PCH pro dané plemeno.
8. Bonitace budou probíhat na Klubové výstavě nebo individuálně s posuzovateli pro daná plemena.
9. Výsledky bonitaci budou zveřejňovány na webových stránkách klubu.

Rebonitace 
1. Jedinci, kteří při bonitaci získali ohodnocení -nechovný-, mají možnost žádat o rebonitaci. 
2. Při rebonitaci musejí být přítomni 2 posuzovatelé FCI pro dané plemeno.
3. majitel podá žádost o rebonitaci písemně HPCH spolu s dokladem o zaplacení 1 000,- Kč na účet KMDPP.
4. Klub stanoví místo a datum konání rebonitace podle možností bonitujících.
5. V případě, že jedinec při rebonitaci bude posouzen jako "chovný"` poplatek bude vrácen majiteli jedince.Pravidla pro rebonitaci jsou stejná, jako při posuzování na výstavách. Tento CHOVATELSKÝ a BONITAČNÍ ŘÁD je platný pro všechny členy KMDPP od 27. 4. 2002. Při jeho nedodržení se vystavuje člen možnosti kárného postihu.