Stanovy aktualizované od 4.6.2023 volně ke stažení:


Stanovy KMDPP

Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.v souladu s novým Občanským zákoníkem (dále jen NOZ), číslo 89/2012 sbírky.


Preambule

Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s. - zapsaný spolek je zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele a chovatele psů na území České Republiky. Respektuje řády ČMKU uznávané FCI, a řídi se jimi.


Článek I.

Název, sídlo a působnost

1. Název spolku: Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s.

2. Sídlo spolku: Na Homolce 13, PSČ 15000 – Praha 5 IČ: 00575411

3. Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s. je právnickou osobou ve smyslu § 118-209 NOZ číslo 89/2012 Sb. Územní působnost pro Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s. je na celém území České Republiky.

4. Vznik – spolek Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z. s. (dále jen Spolek.)

5. spolek vznikl registrací, na základě platného právního předpisu. Spolek má právní osobnost, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu a v souladu s obecně platnými předpisy.


Článek II.

Poslání a prostředky k plnění úkolů

Spolek se ve své činnosti zaměřuje především na:

 • zvyšování úrovně chovu plemen ve spolku zastoupených, jeho zdokonalování a rozvoj, a to jak z hlediska exteriéru, tak povahových vlastností,
 • propagací chovatelské činnosti spolku a plemen, ve spolku zastoupených,
 • vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti,
 • zvyšování odborných znalostí svých členů,
 • kontrolu odchovů spolkem a jeho kontrolními orgány, pořádání bonitací,
 • pořádání klubových a speciální výstav podle směrnic ČMKU.


Článek III.

Členství ve Spolku

Členství ve spolku, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů

- Členství ve spolku je dobrovolné.

- Členem spolku se může stát občan ČR i jiného státu, který je příznivcem plemen ve spolku zastoupených, souhlasí se stanovami spolku a předpisy na ně navazujícími a zaplatil ve stanovené lhůtě a výši příspěvek na příslušné období.

- Členství vzniká na základě podání přihlášky žadatele a souhlasu výboru spolku.

- Členství ve spolku lze odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

- Členství počíná dnem zaplacení členského příspěvku. V případě odmítnutí členství není tento příspěvek přijat nebo je eventuální předem uhrazený příspěvek vrácen.

Práva člena spolku:

 • zúčastňovat se na jednáních na členských schůzích,
 • zúčastňovat se na akcích pořádaných spolkem,
 • od věku 18-ti let volit a být volen do orgánů spolku,
 • aktivně se podílet na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi,
 • podílet se na výhodách členů a využívat členských výhod dle pravidel daných spolkem,
 • podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.

Povinnosti člena spolku:

 • odpovědně dodržovat platné řády Spolku, řády ČMKU, řády FCI, stanovy spolku a předpisy na ně navazující,
 • hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31. 3. následujícího roku, výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí předseda spolku. Uhrazením se rozumí připsáním peněz na účet.
 • písemně oznámit změny související s členstvím ve spolku /změna adresy, zrušení členství ze své vůle apod./ výboru spolku,
 • prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

Přijetí člena spolku:

Uchazeč o členství ve spolku, projevuje vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem spolku členskou přihláškou, jejíž tiskopis je k dispozici na klubovém webu. Uchazeč o členství ve spolku odešle svoji vyplněnou přihlášku vč. dokladu o uhrazení členského příspěvku, ve výši stanovené spolkem, předsedovi spolku. Výbor spolku pak rozhodne o přijetí tohoto uchazeče za člena spolku hlasováním nebo může výbor spolku pro takové situace zplnomocnit předsedu výboru spolku a statutárního zástupce spolku. Přijetím za člena spolku dává člen automaticky souhlas se zápisem do seznamu členů a zpracování jeho osobních údajů k účelům pro vedení spolkové evidence. Nově přijatému členu spolku může být stanovena zkušební lhůta v délce trvání do 6 měsíců. Bude-li žádost o členství žadateli zamítnuta, bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Žádost může být zamítnuta i bez udání důvodu. Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy spolku pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením,
 • nezaplacením členského příspěvku do 30. 4. následujícího roku,
 • úmrtím člena,
 • vyloučením /porušení řádů FCI, ČMKU, Spolku nebo zákona 246/1992 a jeho následné znění, neplnění závazků z chovu vyplývajících (nevyhovující podmínky pro chov, špatné a neetické zacházení s chovanými zvířaty apod.), poškozování dobrého jména Spolku a zájmů Spolku svým jednáním/.

Prokázané porušení zákona o týrání zvířat je důvod k okamžitému ukončení členství v klubu bez možnosti požádat o chovatelský servis pro nečlena.

Člen neodpovídá za závazky spolku, proto nemá právo požadovat majetkové vypořádání. Spolek může člena vyloučit, pokud závažně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z členství. O vyloučení rozhoduje předseda spolku, coby statutární orgán spolku.

Předseda spolku vyrozumí o takové skutečnosti a svém rozhodnutí o vyloučení člena spolku a výbor spolku.

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně, doporučeným dopisem nebo osobním předáním. Pokud vyloučený člen doručení zmaří tím, že je odmítne převzít, je rozhodnutí považováno za doručené. Odmítnutí převzetí se doloží svědectvím osob u předávání přítomných.

Poštovní přepravou se členu doručuje na adresu uvedenou v seznamu členů. Člen nemůže v případě, že se na adrese, kterou sdělil spolku, nezdržuje, namítat, že mu rozhodnutí nebylo řádně oznámeno.

Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen, v návrhu uvede okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Náklady řízení si každý z účastníků sporu hradí sám.

Vyloučený člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku.


Článek IV

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • Členská schůze spolku
 • Předseda spolku
 • Výbor spolku
 • Revizní komise spolku
 • Poradci chovu

Článek V

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • volí výbor spolku a odvolává jej,
 • volí revizní komisi a odvolává ji,
 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 • rozhoduje o zániku spolku.
 • Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 • Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze je umístěna na webových stránkách spolku, nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace může být návrh programu zasedání. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání jedna pětina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Není-li ČS na svém zasedání schopna usnášet se, je ČS o jednu hodinu později na stejném místě. Jedná se o náhradní ČS. Na náhradním zasedání může ČS jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.


  Článek VI

  Předseda

  • Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.
  • Předseda je volen z řad zvolených členů výboru spolku. Je volen na dobu 6let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
  • Předseda je povinen:
  • svolávat zasedání členské schůze v souladu těchto stanov,
  • vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze po dobu šesti let
  • archivovat ostatní doklady po dobu třech let.
  • jednou za šest let předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku.


  Článek VI.

  Výbor spolku

  • Výbor Spolku, v jehož čele stojí předseda Spolku, je nejvyšším exekutivním orgánem Spolku, který Spolek řídí mezi zasedáním členské schůze.

   Výbor Spolku je volen ČS jednou za 6 let.

  • Výbor schvaluje svůj rámcový plán činnosti a stanovuje termíny svých pravidelných zasedání.

  • Výbor Spolku přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny členské schůzi nebo Spolkové radě, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru Spolku valnou hromadou svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc výboru Spolku je přímo ve stanovách Spolku založena. Činnost výboru Spolku, jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se stanovami Spolku a s naplněním jeho hlavního poslání podle čl. II. stanov Spolku.

  • Rozhodnutí výboru Spolku je přijato, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň jejich nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel.

  • Přípravu administrativních a právních podkladů, není-li ve výboru Spolku rozhodnuto jinak, zajišťuje předseda Spolku. Pokud jde o přípravu ekonomických podkladů, zajišťuje tuto agendu hospodář Spolku, není-li ve výboru Spolku rozhodnuto jinak. Každý z členů výboru Spolku má právo předkládat vlastní nebo oponentní podklady podle své volby.

  • O otázkách či procedurách, které jsou v Spolku jako právnické osobě uloženy ze zákona, nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být výborem Spolku splněny řádně a včas.

  • Výbor Spolku a jeho předseda jsou povinni předložit členské schůzi na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je členská schůze oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí.

  • Projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený kalendář akcí Spolku pro následující obdob,

  • Projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet Spolku pro následující období

  • Stanoví výši ročního Klubového příspěvku pro činné členy Spolku

  • Schvaluje náležitosti a podmínky smluvního členství

  • Přijímá čestné členy Spolku,
  • Hospodář Spolku je oprávněn, i kdyby byl ve výboru přehlasován, pozastavit likvidaci finanční nebo platební operace, pokud by předložené právní a účetní podklady nesplňovaly náležitosti podle zákona nebo předpisu jej provádějícího. Není-li praktické pro účely konečného rozhodnutí svolávat členskou schůzi, požádá předseda Spolku o konečný písemný verdikt v takové záležitosti nebo revizora účtů Spolku. Takovým verdiktem je výbor Spolku vázán.

  • Za odstoupivšího člena výboru může výbor Spolku kooptovat jiného člena Spolku staršího 18 let. Mezi zasedáními členské schůze lze kooptovat nejvýše dva členy výboru Spolku.


  Článek VII

  Revizní komise Spolku

 • Revizní komise, resp. revizoři účtů jsou volení ČS na 6 let. Revizní komise, resp. revizoři účtů oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční operace spolku, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem spolku - a podávat o tom zprávy výboru spolku a členské schůzi spolku.
 • Každý člen spolku je povinen na písemné vyzvání být k dispozici revizoru účtu spolku, poskytnout mu pravdivé informace a podklady, a to vždy, je-li předmětem příjem či výdaj související přímo s činností člena spolku. Činovníci a pracovníci spolku musí revizoru účtů být plně k dispozici na jeho písemné vyzvání, pokud jejich činnost je předmětem šetření.
 • Revizní komise, resp. pověřený revizor účtu rozhoduje o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu, který nastal ve výboru spolku nebo mezi hospodářem spolku a výborem spolku.
 • Předseda Revizní komise má právo účasti na zasedání výboru spolku s hlasem poradním, pokud nejde o záležitost dle odstav 3. Revizní komise má právo zvát členy výboru spolku i členy spolku na svoje pracovní zasedání.
 • Revizní komise je oprávněna v případě zjištění nedostatku navrhovat výboru spolku i členské schůzi spolku nápravná opatření. Vůči výboru spolku má právo žádat jejich provedení, jakož i vysvětlení.

 • Článek VIII

  Zrušení spolku:

  Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.

  Rozhodnutím soudu podle § 268 Občanského zákoníku.

  Zrušení spolku se řídí úpravou § 168 až 172 Občanského zákoníku

  Likvidace spolku se provádí dle § 269 Občanského zákoníku

  Fúze spolků se řídí ustanovením § 274 Občanského zákoníku


  Závěrečné ustanovení

  1. Změny v organizačním řádu schvaluje členská schůze Spolku.

  2. Tento organizační řád je závazný pro všechny členy Spolku.


  Stanovy vstoupily v platnost dne 4. června 2023